Marca Andorra

Una marca és un dret que dona al seu titular l’exclusiva d’utilitzar en el comerç, un nom, gràfic, signe i en general qualsevol sensació que un consumidor pot percebre, en relació a productes i serveis d’una empresa i que li permet diferenciar-los dels d’una altra. Aquest dret és territorial i només serà reconegut en aquells mercats on expressament ha estat sol.licitat i atorgat. 

A Andorra, aquest dret d’exclusiva es pot obtenir per noms, gràfics en 2D o 3D, colors o la combinació dels tres.

Per que el dret de marca sigui reconegut a Andorra davant de tercers, només es pot aconseguir pel seu registre a l’Oficina de Marques i Patents d’Andorra (OMPA).

SAPIM, assessora i representa davant l’OMPA, a les entitats i empreses que volen obtenir i gestionar les seves marques al Principat d’Andorra.

marques andorra

Serveis

Sol.licitud d’inscripció al registre de marques.

L’idioma de treball de l’Oficina de Marques i Patents d’Andorra (OMPA), és el català. Les sol.licituds de registre de marca que s’hi presenten han de ser en aquesta llengua. SAPIM disposa dels mitjans humans necessaris per fer les corresponents traduccions.

El productes i serveis que es volen comercialitzar en el mercat andorrà sota el signe del que es reivindica l’exclusiva, s’han d’agrupar segons les pautes de les 45 classes descrites per la Classificació de Niça. El seu enunciat ha de seguir la literalitat especificada en la Classificació. Si es volen reivindicar altres productes i serveis es necessari demanar una classificació a l’OMPA, pagant la corresponent taxa.

El sistema de registre permet incloure en una mateixa sol.licitud, totes aquelles classes que interessin.

El titular que sol.licita una marca pot ser qualsevol persona física o jurídica. En el cas que aquesta persona no tingui domicili al Principat d’Andorra, haurà d’estar representada per un Mandatari, degudament acreditat a l’OMPA.

Es poden reivindicar com a marca aquells signes distintius formats per:

  • Paraules composades per les lletres de l’alfabet fonètic internacional que inclou els signes de la llegua catalana, números i la majoria dels signes gramaticals. Qualsevol altre signe d’altres alfabets, es pot protegir mitjançant una reivindicació de signe gràfic.
  • Signes gràfics en blanc i negre (2D, 3D)
  • Signes gràfics en color (2D, 3D)
  • Colors, especificat per la quadricromia en percentatge de Cian, Magenta, Groc i Negre

Andorra forma part del Conveni de París per a la Protecció de la Propietat Industrial, pel que es pot reivindicar la prioritat que se’n deriva.

Les marques registrades a Andorra tenen una validesa de 10 anys a comptar de la data del seu dipòsit.

Renovació

Passats deu anys de la data en que una marca es va dipositar, es pot renovar indefinidament per períodes d’uns altres 10 anys mes.

Control Duaner

La Duana Andorrana efectua controls puntuals dels productes que s’introdueixen al Principat d’Andorra. En el cas que en un d’aquests controls tingui dubtes de la seva legitimitat pel que fa a la marca, informa al titular de la marca o en el seu cas al Mandatari acreditat, per si vol fer les verificacions oportunes i arribat el cas, emprendre alguna acció.

Canvi de nom i/o adreça

Es recomanable que el titular d’un registre de marca pugui ser perfectament identificat, pel que qualsevol canvi de nom, adreça o forma jurídica, es pot inscriure a l’OMPA.

Cessió

La transmissió d’un dret de Propietat derivat d’un registre de marca a Andorra es pot inscriure a l’OMPA, ja sigui per la totalitat dels seus productes o serveis, o per una part dels mateixos, a favor d’un tercer, mantenint aquest els drets del dipòsit original.

Còpies certificades, legalitzacions i traduccions

El Principat d’Andorra, al haver subscrit la Convenció de París, permet que les sol.licituds dipositades a l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra, puguin ser base de primer registre, per reivindicar prioritats a d’altres territoris en base a aquesta Convenció. Des de SAPIM, podem tramitar qualsevol traducció i legalització d’aquests registres.

Autorització

Poder general d'autorització per actuar com a mandatari acreditat al principat d'andorra (.doc)