Nom de domini .ad

Noms de domini .ad

Poden registrar un nom de domini de DNS de segon nivell sota .ad, totes aquelles persones físiques o jurídiques que disposin d’una autorització d’utilització de signe d’estat per .ad.

Podem obtenir aquesta autorització,

1 – El titular o llicenciatari exclusiu d’una marca verbal registrada a Andorra.
2 – El titular d’un nom comercial registrat a Andorra que sigui idèntic al nom de domini de segon nivell sol.licitat o, si escau, d’un nivell inferior al segon.

dominis .ad andorra

Quins noms de domini estan permesos.

Un nom de domini de DNS de segon nivell sota "ad" només es pot registrar si reuneix els requisits següents:

- Compleix les normes de sintaxi

a. Les lletres de l'alfabet, els números ("0"-"9") i el guionet ("-").

b. El primer i l'últim caràcter de domini no pot ser el guionet (-).

c. La longitud mínima admesa per un domini de segon nivell sota "ad" és de 3 caràcters fins a 63.

 

- No està comprès dintre de les prohibicions absolutes que són,

No coincidir amb un nom de domini de DNS de primer nivell (TLD's) o de país (RFC1394), ISO 3166 (codis de país).

Teniu alguna pregunta o projecte?